ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1 ): ภาคทฤษฎี


แนะนำหลักสูตร

   กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เรียกว่า คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ซึ่งจะมีการติดตามคัดกรองเด็กในช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน และเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมการแพทย์ ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาบางพื้นที่บุคลากรยังไม่ได้รับการอบรม ซึ่งมีจากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงาน การรับบุคลากรใหม่ การอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การขาดงบประมาณในการจัดการฝึกอบรม เป็นต้น ในปี พ.ศ.2563 จึงได้มีการพัฒนาช่องทาง Online เพื่อให้บุคลากรที่ขาดโอกาสหรือบุคลากรที่ต้องการทบทวนองค์ความรู้ได้มีช่องทางในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า E-learning จะเป็นการสร้างสังคมเพื่อการเรียนรู้ด้วนตนเองในการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางแพทย์ที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ให้สามารถใช้คู่มือ DSPM ได้

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางแพทย์

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา : แบบทดสอบปรนัยก่อนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ เกณฑ์การประเมินผลการสอบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60

ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน e-learning สำหรับผู้เรียน หลักสูตรการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM-1 : ภาคทฤษฎี และ DSPM-2 : ภาคปฏิบัติ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้/ QR Codeได้เลยค่ะ

6.pdf (moph.go.th)


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชลธิชา ชัยหนองแปน
พรชเนตต์ บุญคง

ติดต่อสื่อสาร
 • แผนการเรียน

  • 1
   แบบทดสอบก่อนเรียน
   • วัตถุประสงค์

    ทดสอบความรู้ก่อนเรียน เรื่อง การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion manual) โดยเน้นช่วงคัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุ 9 เดือน, 18 เดือน, 30 เดือน, 42 เดือน และ 60 เดือน

   • สาระสำคัญ

    ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 20 นาที

  • 2
   1.ความสำคัญของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อชี้แจงที่มาและความสำคัญของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

   • สาระสำคัญ

    ที่มาและความสำคัญของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงการพัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในประเทศไทย

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบคลิปวีดีโอ 7.24 นาที และทำแบบทดสอบ จำนวน 2 ข้อ 3 นาที

  • 3
   2.แผนผังการดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยแรกเกิด - 5 ปี
   • วัตถุประสงค์

    เพื่ออธิบายแผนผังการดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยแรกเกิด – 5 ปี

   • สาระสำคัญ

    รูปแบบและวิธีการในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบคลิปวีดีโอ 3.37 นาที พร้อมเอกสารกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ จำนวน 2 ข้อ 3 นาที

  • 4
   3. การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
   • วัตถุประสงค์

    เพื่ออธิบายแนวทางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

   • สาระสำคัญ

    วิธีการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบคลิปวีดีโอ 7.13 นาที พร้อมเอกสารกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ จำนวน 2 ข้อ 3 นาที

  • 5
   4. การประเมินพัฒนาการเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 เดือน

   • สาระสำคัญ

    วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 เดือน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบคลิปวีดีโอ 5.17 นาที พร้อมเอกสารกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ จำนวน 2 ข้อ 3 นาที

  • 6
   5. การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 18 เดือน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 18 เดือน

   • สาระสำคัญ

    วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 18 เดือน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบวีดีโอคลิป  7 นาที พร้อมเอกสารกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ จำนวน 2 ข้อ 3 นาที

  • 7
   6. การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 30 เดือน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 30 เดือน

   • สาระสำคัญ

    วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 30 เดือน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบวีดีโอคลิป 7.39 นาที พร้อมเอกสารกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ จำนวน 2 ข้อ 3 นาที

  • 8
   7. การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 42 เดือน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 42 เดือน

   • สาระสำคัญ

    วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 42 เดือน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบวีดีโอคลิป 9.16 นาที พร้อมเอกสารกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ จำนวน 2 ข้อ 3 นาที

  • 9
   8. การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 60 เดือน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 60 เดือน

   • สาระสำคัญ

    วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 60 เดือน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบคลิปวีดีโอ 15.56 นาที พร้อมเอกสารกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ จำนวน 2 ข้อ 3 นาที

  • 10
   แบบประเมินความพึงพอใจ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน E-Learning (MOOC Anamai) เรื่อง การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1) : ภาคทฤษฎี

   • สาระสำคัญ

    กรุณาสแกน QR Code หรือ เลือกคลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน E-Learning (MOOC Anamai) เรื่อง การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-1) : ภาคทฤษฎี

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    แบบประเมินความพึงพอใจมี 4 ด้าน 12 ข้อ

    https://forms.gle/mV17xQ4JtuSaPHjh7

    ​​​​​​​

  • 11
   ข้อมูลส่วนบุคคลผู้เรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน  เพื่อใช้ในการติดตามการสอบภาคปฎิบัติกับศูนย์อนามัยในเขตของท่าน

   • สาระสำคัญ

    กรุณาสแกน QR Code หรือ เลือกคลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน 

   • กิจกรรมการเรียนรู้

     QR Code/ลิงค์ และการแสดงความคิดเห็น

    https://forms.gle/VyA5AD4Ts8cj8s2z9

    ​​​​​​​​​​​​​​

  • 12
   แบบทดสอบหลังเรียน
   • วัตถุประสงค์

    ทดสอบความรู้หลังเรียน เรื่อง การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion manual) โดยเน้นช่วงคัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุ 9 เดือน, 18 เดือน, 30 เดือน, 42 เดือน และ 60 เดือน

   • สาระสำคัญ

    ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 20 นาที