ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


การจัดการเรียนออนไลน์บนแฟลตฟอร์ม Mooc Anamai


แนะนำหลักสูตร

การจัดการเรียนออนไลน์บนแฟลตฟอร์ม Mooc Anamai  เป็นคอร์สสำหรับพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมอนามัยให้มีความรู้ และทักษะในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ เมื่อเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ และความสามารถด้านการวางแผนการเรียนการสอน  ได้แก่ การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกำหนดกิจกรรม ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ที่หลักสูตรพึงประสงค์ได้ อีกทั้งมีทักษะในการจัดทำหลักสูตรเผยแพร่ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Mooc Anamai อย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.สมคิด ปราบภัย
นายสุชาญ กิจลือเลิศ

ติดต่อสื่อสาร
 • แผนการเรียน

  • 1
   Mooc Anamai คืออะไร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความเป็นมาในการพัฒนาระบบ Mooc Anamai แนวคิดดกาพัฒนา แนวทางการใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

   • สาระสำคัญ

    ความเป็นมาการพัฒนา แนวคิดในการพัฒนา การประยุกต์ Mooc Anamai สำหรับจัดการเรียนการอสอนออนไลน์

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สาระสำคัญจากเนื้อหาเรื่อง Mooc Anamai คืออะไร ซึ่งอาจใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที  เมื่อทำการศึกษาเนื้อหาครบถ้วนในเวลาที่กำหนดถือว่าผู้เรียนได้ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้นี้แล้ว

  • 2
   การสร้างคอร์สบนแฟลตฟอร์ม Mooc Anamai
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการสร้างคอร์สบนแฟลตฟอร์ม Mooc Anamai ได้

   • สาระสำคัญ

    การจัดการคอร์สเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Mooc Anamai ได้แก่ การสร้างคอร์สใหม่ การแก้ไขคอร์สเดิม และการลบ การตั้งค่าเผยแพร่คอร์ส

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาขั้นตอนการจัดการคอร์สบนแพลตฟอร์ม Mooc Anamai จากคลิปว VDO และทำการฝึกปฏิบัติจัดการคอร์ส

  • 3
   หลักการจัดการเรียนรู้
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้ทราบหลักการจัดการเรียนรู้

   • สาระสำคัญ

    หลักการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หลักพื้นฐานการจัดการเรียนรู้  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และหลักการจัดการเรียนออนไลน์

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาที่กำหนดให้ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ หลักการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาจต้องใช้เาลาไม่น้อยกว่า 20 นาที เมื่อศึกษาเนื้อหาครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดแล้วจึงจะผ่านเกณฑ์การศึกษาตามแผน

  • 4
   การสร้างแผนการเรียนรู้บนแฟลตฟอร์ม Mooc Anamai
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอน และสร้างแผนการเรียนบนแฟลตฟอร์ม Mooc Anamai ได้

   • สาระสำคัญ

    การสร้างแผนการเรียน ประกอบด้วย การกำหนดชื่อแผนการเรียน วัตถุประสงค์ สาระสำคัญ และกิจกรรมการเรียนรู้

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาการสาธิตการสร้างแผนการเรียนจาก คลิป วิดีโอ และฝึกปฏิบัติการสร้างแผนการเรียน

  • 5
   การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้

   • สาระสำคัญ

    วิธีการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องพึงประสงค์จาก คลิป VDO และ ฝึกสร้างกิจกรรมการเรียนรู้

  • 6
   การออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนการสอน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้

   • สาระสำคัญ

    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ผู้เรียนฝึกทักษะการสร้างการวัดประเมินผลแบบปรนัย

  • 7
   การผลิตสื่อ infographic
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อ infographic ได้

   • สาระสำคัญ

    การผลิตสื่อ infographic ด้วยแอพพลิเคชั่น canva

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ฝึกทักษะการผลิตสื่อ infographic ด้วยแอพพลิเคชั่น canva (https://www.canava.com) 

  • 8
   การผลิตสื่อการสอนรูปแบบแอนนิเมชั่น
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบของแอนนิเมชั่น

   • สาระสำคัญ

    การผลิตสื่อแอนนิเมชั่น

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    การฝึกผลิตสื่อแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม PPT

  • 9
   การผลิตสื่อการสอนรูปแบบ VDO
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อการสอนรูปแบบ vdo

   • สาระสำคัญ

    ผลิตสื่อ vdo

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ฝึกปฏิบัติการตัดตอ vdo

  • 10
   ประเมินผลการเรียนรู้
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนแฟลตฟอร์ม Mooc Anamai

   • สาระสำคัญ

    -

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบทดสอบ