ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 5 ชั่วโมง


แนะนำหลักสูตร

หน่วยงานที่จัดทำหลักสูตร : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

คำอธิบายหลักสูตร

อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ ได้แก่ นักโภชนาการ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ หลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ หลักการเลือกซื้อวัตถุดิบ  การอ่านฉลากอย่างฉลาด หลักการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพและการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และรับรองเมนูชูสุขภาพ โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร การรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ผ่านโปรแกรม Food4Health   การดำเนินงาน Healthy Canteen (โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ)  เกณฑ์รับรอง Healthy Canteen  ทำอย่างไรให้ร้านอาหารผ่านเกณฑ์รับรอง Healthy Canteen การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ และ Healthy Canteen  

หากท่านสอบผ่านแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ทันที และนำไปพิมพ์ด้วยตัวเอง เป็นหลักฐานว่าท่านผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว

กรมอนามัยจะไม่มีการจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปให้ท่าน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด ที่อาจติดไปกับใบประกาศนียบัตร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ mooc.anamai


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวบังเอิญ ทองมอญ
นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล
นางสาวสุทธาศินี จันทร์ใบเล็ก

ติดต่อสื่อสาร
 • แผนการเรียน

  • 1
   แนะนำหลักสูตร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับผู้เรียน

   • สาระสำคัญ

    เนื้อหาของหลักสูตร

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาด้วยตนเองจากวิดีโอ

  • 2
   ทดสอบก่อนเรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนก่อนเรียน

   • สาระสำคัญ

    ความคาดหวังจากการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ และทำแบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ ภายในเวลา 30 นาที

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    แสดงความคิดเห็น และทำแบบทดสอบ ภายในเวลา 30 นาที

  • 3
   ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญของอาหารต่อร่างกาย ที่จะส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (์NCDs)

   • สาระสำคัญ

    ความสำคัญของอาหารกับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอสรุปเนื้อหา และทบทวนจากหนังสือ  e-Book ด้วยตนเอง ภายในเวลา ไม่น้อยกว่า10 นาที

  • 4
   หลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการเลือกกินอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

   • สาระสำคัญ

    ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี และปริมาณอาหารที่ควรได้รับ  การประเมินภาวะโภชนาการ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอสรุปเนื้อหา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที และศึกษาจากหนังสือ  e-Book ด้วยตนเอง ภายในเวลา ไม่น้อยกว่า 30 นาที

  • 5
   หลักการเลือกซื้อวัตถุดิบ การอ่านฉลากอย่างฉลาด หลักการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถปรุงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้

   • สาระสำคัญ

    การเลือกซื้อวัตถุดิบ

    การอ่านฉลากอย่างฉลาด

    หลักการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ  ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที และทบทวนด้วยตนเองจากหนังสือ e-Book ภายในเวลา ไม่น้อยกว่า 20 นาที

  • 6
   เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพและการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และรับรองเมนูชูสุขภาพ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงเกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพและวิธีเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และรับรองเป็นเมนูชูสุขภาพ

   • สาระสำคัญ

    เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ

    วิธีเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร

    หลักการและขั้นตอนการรับรองเป็นเมนูชูสุขภาพ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอสรุปเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 30 นาที และศึกษาจากหนังสือ  e-Book  ด้วยตนเอง ภายในเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

  • 7
   โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร และโปรแกรม Food4Health
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหารในการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการจากอาหาร เครื่องดื่มได้

   • สาระสำคัญ

    แนะนำโปรแกรม

    การดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรม

    การเข้าใช้งานโปรแกรมและการคีย์ข้อมูลส่วนประกอบอาหาร

    การนำออกข้อมูลในรูปแบบ WORD และ EXCEL

    การอ่านผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเทียบกับเกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ

    การปรับสูตรอาหารด้วยโปรแกรม

    การ save ข้อมูลและการปิดโปรแกรม

    ขั้นตอนการใช้งาน Food4Health

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และทบทวนจากหนังสือ e-Book ด้วยตนเอง ภายในเวลา ไม่น้อยกว่า 30 นาที

  • 8
   Healthy Canteen (โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ) และเกณฑ์รับรอง
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้ความหมายของ Healthy Canteen และรู้เกณฑ์รับรองมาตรฐาน Healthy Canteen

   • สาระสำคัญ

    ความหมายของ Healthy Canteen

    เกณฑ์รับรองมาตรฐาน Healthy Canteen

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาจากหนังสือ e-Book ด้วยตนเอง ภายในเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

  • 9
   ทำอย่างไรให้ร้านอาหารผ่านเกณฑ์รับรอง Healthy Canteen
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงแนวทางดำเนินงานเพื่อให้ร้านอาหารผ่านการรับรอง Healthy Canteen

   • สาระสำคัญ

    ขั้นตอนการดำเนินงาน Healthy Canteen

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาจากวิดีโอ และหนังสือ e-Book ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที

  • 10
   การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ และ Healthy Canteen
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ และ Healthy Canteen ในระดับพื้นที่

   • สาระสำคัญ

    แนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาจากวิดีโอและหนังสือ e-Book ด้วยตนเอง ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที

  • 11
   ประเมินความพึงพอใจระบบการสอนออนไลน์
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

   • สาระสำคัญ

    ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบประเมินความพึงพอใจ โดยไม่กำหนดเวลา

  • 12
   ทดสอบหลังเรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

   • สาระสำคัญ

    แบบทดสอบ 20 ข้อ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ ภายในเวลา  30 นาที ต้องตอบถูก ตั้งแต่ 16 ข้อ ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมออนไลน์จากกรมอนามัย หากการสอบครั้งแรก ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องรออีก 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถทำแบบทดสอบครั้งต่อไปได้

    หากท่านสอบผ่านแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ทันที และนำไปพิมพ์ด้วยตัวเอง เป็นหลักฐานว่าท่านผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว

    กรมอนามัยจะไม่มีการจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปให้ท่าน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด ที่อาจติดไปกับใบประกาศนียบัตร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ mooc.anamai