ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑


แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2564 ภายใต้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 รองรับ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  โดยผู้สมัครต้องระบุ 1.คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ภาษาไทย 2.ภาพโปรไฟล์จริง ชัดเจน หน้าตรง เป็นภาพสี ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่ใส่แว่นดำ/ไม่ใส่แมส/ไม่ถ่ายจากหน้าใบสมัคร) 3.เบอร์โทร รายละเอียดติดต่อ ให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ Foodsan official : https://lin.ee/325oyRr เท่านั้น

โปรดอ่าน ผู้อบรมต้อง

1. สมัครเข้ารับการอบรมในปฏิบัติการอบรมผ่านระบบ https://foodhandler.anamai.moph.go.th/myevent ในกรณีสมัครไม่ตรงตามสถานะที่ลงทะเบียน จะไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าอบรม ในกรณีไม่สมัครในระบบ Foodhandler จะไม่ได้รับการอนุมัติในระบบ Mooc Anamai
2. ขอสงวนสิทธิ์จำนวนผู้อบรมที่มาในนามบริษัทหรือแบรนด์ ไม่เกิน 20 คน ต่อรุ่น เท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เข้าอบรมด้วย
3. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบอบรมออนไลน์ https://mooc.anamai.moph.go.th เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องเรียนให้จบ หากไม่ผ่านการอบรมในรุ่นที่สมัครเรียน จะไม่ได้รับการอนุมัติเข้าเรียนในรุ่นต่อไป

4. วิทยากรจะเข้ามาอนุมัติและตรวจงาน 3 ช่วงเวลา เท่านั้น คือ 1. เวลา 08.30 - 09.00 น. 2. เวลา 12.30 - 13.00 น. 3. เวลา 19.00 - 20.00 น. เท่านั้น

กรณีสมัครมา 2 หลักสูตร จะไม่อนุมัติเข้ารับการอบรม

หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านผ่านการอบรมแล้ว ไม่ควรที่จะลบ user ในระบบ MOOC Anamai เพราะจะมีผลต่อการนำรายชื่อของผู้ผ่่านการอบรมไปขึ้นทะเบียนในระบบลงทะเบียนผู้สัมผัสอาหาร https://foodhandler.anamai.moph.go.th ของกรมอนามัย เพราะผู้ดูแลจะดึงรายรายชื่อเมื่อจบหลักสูตรในแต่ละรุ่น เท่านั้น หากเจ้าหน้าที่ อปท./กรมอนามัย เข้าไปตรวจสอบที่ร้านของท่าน และตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบ foodhandler และ mooc anamai และพบข้อมูลว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม ถือว่าใบประกาศที่ท่านได้รับเป็นโมฆะและถือว่าท่านมีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.สมคิด ปราบภัย
นายเอกชัย ชัยเดช
นางสาวอารยา วงศ์ป้อม
นางสาวปรียานุช เรืองหิรัญวนิช
นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง
นายสุชาติ สุขเจริญ

ติดต่อสื่อสาร
 • แผนการเรียน

  • 1
   แนะนำหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงแนวทางการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการอบรม และการประเมินผลการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร เพื่อรองรับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561

   • สาระสำคัญ

    ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากการปนเปื้อน   มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อละวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการล้างผัก การล้างมือ การแต่งกายและหยิบจับอาหาร และการเลือกภาชนะและทำความสะอาด

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ และทำกิจกรรมที่หลักสูตรกำหนด และทำการทดสอบเมื่อเรียนสำเร็จทุกแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 

  • 2
   หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากการปนเปื้อน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการสุขาภิบาลอาหารและระบุสิ่งที่เป็นอันตรายที่เกิดจากการปนเปื้อนในอาหารได้

   • สาระสำคัญ

    สาระสำคัญในบทเรียนนี้คือ สถานการณ์ปัจจุบันด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักการสุขาภิบาลอาหาร อันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย  แนวคิดและความหมายของการสุขาภิบาลอาหาร  ปัจจัยที่ทำให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัย (5 ปัจจัย) 

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาจากคลิป ความยาว 34 นาที

  • 3
   มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุของการปนเปื้อนในอาหาร และสามารถรู้วิธีการควบคุมตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารได้

   • สาระสำคัญ

    ข้อปฏิบัติตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาคลิปวิดีโอ ความยาว 32 นาที

  • 4
   สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนความรู้เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและสามารถนำไปปฏิบัติได้

   • สาระสำคัญ

    ความสำคัญของผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายโรค การปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี  สุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเรียนรู้จากคลิปวิดีโอ ความยาว 30 นาที

  • 5
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและปฏิบัติได้

   • สาระสำคัญ

    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านอาหาร ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง พระราชบัญญัติอาหาร  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    การศึกษาด้วยตนเองจากคลิปวีดีโอ ความยาว 30 นาที

  • 6
   การสาธิตและฝึกปฏิบัติ : วิธีการล้างผักที่ถูกวิธี
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการล้างผักอย่างถูกวิธี

   • สาระสำคัญ

    วิธีการล้างผัก

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    รับชมวิดีโอวิธีการล้างผัก ผลไม้ และการล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธี ความยาว 11 นาที

  • 7
   การสาธิตและฝึกปฏิบัติ : วิธีการล้างมือ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการล้างมือที่ถูกต้องและสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน

   • สาระสำคัญ

    วิธีการล้างมือ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    รับชมและปฏิบัติตามคลิปวิดีโอ เรื่องวิธีการมือที่ถูกต้อง ความยาว 10 นาที

  • 8
   การสาธิตและฝึกปฏิบัติ : วิธีการหยิบจับอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้และสามารถแต่างกายที่ถูกสุขลักษณะในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอาหารได้

   • สาระสำคัญ

    วิธีการแต่างกายที่ถูกสุขลักษณะ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    รับชมและปฏิบัติตามคลิปวิดีโอ เรื่อง วิธีการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ ความยาว 10 นาที

  • 9
   การสาธิตและฝึกปฏิบัติ : ร้านอาหารไทยสร้างเกราะป้องกันโรคติดเชื้อ COVID 19
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับร้านอาหารในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   • สาระสำคัญ

    แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    รับชมคลิปวิดีโอ เรื่องวิธีการมือที่ถูกต้อง ความยาว 2.47 นาที

  • 10
   การสาธิตและฝึกปฏิบัติ : เทคนิคการตรวจทางด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดทดสอบ SI-2 หรือ อ 13 (SI Medium)
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจทางด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดทดสอบ SI-2 หรือ อ 13 (SI Medium)

   • สาระสำคัญ

    เทคนิคการตรวจทางด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดทดสอบ SI-2 หรือ อ 13 (SI Medium

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาบทเรียน เทคนิคการตรวจทางด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดทดสอบ SI-2 หรือ อ 13 (SI Medium) จำนวน 16.42 นาที

  • 11
   การสาธิตและฝึกปฏิบัติ : การเลือก ล้างภาชนะ อุปกรณ์
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถเลือกภาชนะอุปกรณ์ การทำความสะอาดและจัดเก็บภาชนะอุปรกณ์ในการทำอาหารอย่างถูกต้อง

   • สาระสำคัญ

    การเลือกภาชนะอุปกรณ์ การทำความสะอาดและจัดเก็บภาชนะอุปรกณ์ในการทำอาหาร

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    รับชมและปฏิบัติตามคลิปวิดีโอ เรื่อง วิธีการเลือกภาชนะและทำความสะอาด ความยาว 13 นาที

  • 12
   การประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

   • สาระสำคัญ

    การปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันอาหารปนเปื้อน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ผู้เรียนสาธิตและปฏิบัติวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง การล้างผักที่ถูกวิธี  การแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ และการล้างภาชนะอุปกรณ์ เพื่อรับการประเมินผลก่อนทำแบบทดสอบหลังเรียน

    ข้อกำหนด

    1. การล้างมือ ต้องอธิบายและสาธิต การล้างจริง ให้ครบถ้วนตามวิธีการล้างมือ ที่ถูกวิธี 7 ขั้นตอน (ใครพูดขั้นตอนไม่ครบถ้วนจะไม่ผ่านการตรวจ)

    2. การล้างผัก ต้องอธิบายและสาธิต การล้างจริง ให้ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นเตรียมผักก่อนล้าง ขั้นล้างผักตามวิธีการล้างผัก 3 วิธี คือ ล้างด้วยน้ำไหล ล้างด้วยน้ำส้มสายชู ล้างด้วยเบอกกิ้งโซดา อย่างน้อย 1 วิธี (เลือกวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทของร้าน)

    3. การแต่งกาย ต้องอธิบายการแต่งกายที่ถูกต้องการแต่งกายจริง และสาธิตการแต่งกายจริง ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

    4. การล้างภาชนะ อุปกรณ์ การล้างจริง ต้องอธิบายและสาธิตตั้งแต่ขั้นเตรียมภาชนะ ขั้นล้างภาชนะ และ ขั้นฆ่าเชื้อโรค (ในกรณีใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อโรคต้องอธิบายชื่อสารเคมี การเตรียมสารเคมี และการใช้งาน ให้ครบถ้วนตามคำแนะนำของผู้ผลิต)

    คำชี้แจงการทำคลิป

    1. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องแนะนำตัว ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม ให้เห็นหน้าของผู้เข้ารับการอบรมชัดเจน (เปิดแมส) ก่อนการถ่ายคลิป

    2. ผู้เข้ารับการอบรมทำการบันทึกคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติ ที่เห็นการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม ไม่ตัดต่อคลิป โดยต้องอธิบายหลักการเตรียม การล้าง ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ด้วยผู้เข้าอบรมเอง และส่งคลิปเพื่อรับการประเมิน

    3. ในกรณีแนบคลิบวีดีโอในระบบไม่ได้ ให้อัพโหลดคลิปวีดีโอใน Google Drive และส่ง link ในช่องส่งคำตอบ

    4. ในกรณีที่จัดทำคลิปไม่ผ่าน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับการตรวจคลิปในครั้งต่อไป ต้องเข้ารับอบรมใหม่ในรุ่น ต่อไป

    5. วิทยากรจะเข้ามาตรวจงาน 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 08.30 - 09.00 น. /  เวลา 12.30 - 13.00 น. / เวลา 19.00 - 20.00 น. เท่านั้น

  • 13
   การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการจัดการหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ MOOC ANAMAI ของกรมอนามัย

   • สาระสำคัญ

    การแสดงความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อ 1) ระบบการอบรมผ่านบทเรียนอิเล็กทรอสิกส์ MOOC ANAMAI และ 2) สื่อประกอบการอบรมผู้สัมผัสอาหาร

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำการแสดงความคิดเห็น และทำแบบประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับ 1) ระบบการอบรมผ่านบทเรียนอิเล็กทรอสิกส์ MOOC ANAMAI และ 2) สื่อประกอบการอบรมผู้สัมผัสอาหาร

  • 14
   การทบทวนบทเรียน : หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้บททวนบทเรียนก่อนการทดสอบความรู้

   • สาระสำคัญ

    เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย 1. หลักการสุขาภิบาลอาหาร 2. มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร 3. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร  4. กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร ภาคผนวก : การสาธิตและฝึกปฏิบัติ 1. การเลือกและล้าง ผักสด ผลไม้ ให้สะอาดปลอดภัย 2.วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน  3. การใช้ถุงมือสัมผัสอาหาร  4. การเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร 5 การล้างภาชนะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 6. ข้อปฏิบัติ 10 ประการ สำหรับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยในการบริโภค 7. การบริการของร้านอาหาร                         

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาบทเรียนออนไลน์

  • 15
   การทดสอบความรู้ : หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎี

   • สาระสำคัญ

    ความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ผู้เรียนทำแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 20 นาที ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินร้อยละ 80

    หากการสอบครั้งแรก ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องรออีก 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถทำแบบทดสอบครั้งต่อไปได้

    หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านผ่านการอบรมแล้ว ไม่ควรที่จะลบ user ในระบบ MOOC Anamai เพราะจะมีผลต่อการนำรายชื่อของผู้ผ่่านการอบรมไปขึ้นทะเบียนในระบบลงทะเบียนผู้สัมผัสอาหาร https://foodhandler.anamai.moph.go.th ของกรมอนามัย เพราะผู้ดูแลจะดึงรายรายชื่อเมื่อจบหลักสูตรในแต่ละรุ่น เท่านั้น หากเจ้าหน้าที่ อปท./กรมอนามัย เข้าไปตรวจสอบที่ร้านของท่าน และตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบ foodhandler และ mooc anamai และพบข้อมูลว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม ถือว่าใบประกาศที่ท่านได้รับเป็นโมฆะและถือว่าท่านมีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ