ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2 ชั่วโมง


แนะนำหลักสูตร

หน่วยงานที่จัดทำหลักสูตร  สำนักโภชนาการ  : กรมอนามัย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร จะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของพ่อครัว แม่ครัว เชฟ ผู้ปรุงประกอบอาหาร และความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพผู้บริโภค หลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การเลือกซื้อวัตถุดิบ การอ่านฉลากอย่างฉลาด การเตรียม การล้าง การปรุงอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี ปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อคน  วิธีการตักอาหารให้เพียงพอต่อคน  เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร (ThaiNutriSurvey)  หลักการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ การปรับสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ และการรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ผ่านโปรแกรม Food4Health

หากท่านสอบผ่านแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ทันที และนำไปพิมพ์ด้วยตัวเอง เป็นหลักฐานว่าท่านผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว

กรมอนามัยจะไม่มีการจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปให้ท่าน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด ที่อาจติดไปกับใบประกาศนียบัตร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ mooc.anamai


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวบังเอิญ ทองมอญ
นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล
นางสาวสุทธาศินี จันทร์ใบเล็ก

ติดต่อสื่อสาร
 • แผนการเรียน

  • 1
   แนะนำหลักสูตร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อแนะนำประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตร และแนะนำเนื้อหาของหลักสูตร

   • สาระสำคัญ

    เนื้อหาหลักสูตร และวิธีการเข้าเรียน และการประเมินผล

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอแนะนำหลักสูตร ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 2 นาที

  • 2
   ทดสอบก่อนเรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อทดสอบความความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

   • สาระสำคัญ

    แบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ แบบมี 4 ตัวเลือก เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

  • 3
   ความสำคัญของผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อครัว แม่ครัว เชฟ และความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพผู้บริโภค
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียน รู้ถึงความสำคีญของตนเองต่อสุขภาพของผู้บริโภค

   • สาระสำคัญ

    ความสำคัญของผู้ปรุงอาหารต่อสุขภาพผู้บริโภค 

    ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และทบทวนด้วยตนเองจากหนังสือ e-Book เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที

  • 4
   หลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการเลือกซื้อวัตถุดิบ การเตรียม การล้าง การปรุงอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการอ่านฉลากอย่างฉลาด

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้ปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค  และวิธีการตักอาหารให้เพียงพอต่อผู้บริโภค 1 คน

   • สาระสำคัญ

    หลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

    หลักการเลือกซื้อวัตถุดิบ การเตรียม การล้าง การปรุงอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี

    หลักการอ่านฉลากอย่างฉลาด

    ปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค  และวิธีการตักอาหารให้เพียงพอต่อผู้บริโภค 1 คน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และทบทวนด้วยตนเองจากหนังสือ e-Book 

  • 5
   การประเมินภาวะโภชนาการ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้ภาวะโภชนาการของตนเอง

   • สาระสำคัญ

    การประเมินดัชนีมวลกาย การประเมินรอบเอว

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และอ่านเอกสารเพิ่มเติม ภายในเวลา 5 นาที

  • 6
   เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพและวิธีพัฒนาเมนูชูสุขภาพ

   • สาระสำคัญ

    เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพประเภทต่างๆ

    หลักการพัฒนาเมนูชูสุขภาพ

    ตัวอย่างเมนูชูสุขภาพประเภทต่างๆ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาด้วยตนเอง จากหนังสือ e-Book เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 นาที

  • 7
   โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร และรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ โดยใช้ Food4Health
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร ในการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมในการปรับสูตรอาหารเพื่อพัฒนาเมนูชูสุขภาพ

   • สาระสำคัญ

    การดาวน์โหลดโปรแกรม

    การติดตั้ง การเปิด การปิดโปรแกรม การบันทึกข้อมูล

    การคีย์ข้อมูลส่วนประกอบอาหาร

    การสั่งให้โปแกรมวิเคราะห์สารอาหาร การนำออกข้อมูล 

    การแปลผลจากปริมาณสารอาหารที่วิเคราะห์ได้

    เทคนิคการปรับสูตรอาหารเพื่อพัฒนาเมนูชูสุขภาพ

    ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Food4Health ในการรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ และประชาสัมพันธ์เมนูชูสุขภาพของร้านอาหาร

    ประโยชน์จากโปรแกรม Food4Health

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาทบทวนด้วยตนเองจากหนังสือ e-Book เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10  นาที

  • 8
   หลักการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ มีพลังงาน น้ำมัน น้ำตาล โซเดียม เป็นไปตามมาตรฐาน

   • สาระสำคัญ

    หลักการปรุงอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาทบทวนด้วยตนเอง จากหนังสือ e-Book ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 9  นาที

  • 9
   ประเมินความพึงพอใจระบบการสอนออนไลน์
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการสอนออนไลน์

   • สาระสำคัญ

    แบบประเมินความพึงพอใจ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น

  • 10
   ทดสอบหลังเรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน

   • สาระสำคัญ

    แบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง  ต้องตอบถูก ตั้งแต่ 16 ข้อ ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมออนไลน์จากกรมอนามัย หากการสอบครั้งแรก ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องรออีก 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถทำแบบทดสอบครั้งต่อไปได้

    หากท่านสอบผ่านแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ทันที และนำไปพิมพ์ด้วยตัวเอง ติดที่หน้าร้านของท่าน หรือสามารถใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่าท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว

    กรมอนามัยจะไม่มีการจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปให้ท่าน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด ที่อาจติดไปกับใบประกาศนียบัตร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ mooc.anamai