ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


แนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย(ทดลอง)


แนะนำหลักสูตร

หน่วยงานที่จัดทำหลักสูตร : สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

หลักสูตร "แนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย" 

     จัดทำขึ้นเพื่อให้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ปัจจัยก่อโรคและปัจจัยเสริม ลักษณะของรอยโรค การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย การส่งเสริมสุขภาพช่องปากระดับบุคคล และหลักการป้องกันโรคตามระดับความเสี่ยง และการให้บริการป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นองค์รวม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข สามารถตรวจช่องปาก ประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัยได้

 2. เพื่อให้ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข สามารถจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

     ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

     หลักสูตร "แนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย" มีบทเรียน 5 บทใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย โดยมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างบทเรียน โดยผู้อบรมต้องร่วมกิจกรรมหลังเรียนทุกบท และคะแนนการทดสอบครั้งสุดท้าย ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

อาจารย์ผู้สอน

1. ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา  ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตเเพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ทพญ.อรย เทศน์สาลี ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ทพญ.วิไล อริยะวุฒิกุล ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ทพ.ธนัฎฐนนท์ อัศววัฒฑกี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดทำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : สำนักทันตสาธารณสุข

 • นางสาวนพวรรณ  โพชนุกูล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
 • นางสาวปาจรียภัทร นาควารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 • นายอรรถพล คงมาก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นายอรรถพล คงมาก
ปาจรียภัทร นาควารี

ติดต่อสื่อสาร
 • แผนการเรียน

  • 1
   แนะนำหลักสูตร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ เนื้อหาการสอน และการวัดประเมินผลของหลักสูตร

   • สาระสำคัญ

    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ เนื้อหาการสอน การวัดและประเมินผล

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ผู้เรียนศึกษาวิดีโอสั้น แนะนำหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ เนื้อหาการสอน การวัดและประเมินผล

  • 2
   บทนำหลักสูตร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อแนะนำหลักสูตร ให้ผู้เรียนตระหนักถึงสภาวการณ์ของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยของประเทศไทย และความสำคัญของการป้องกันโรคฟันผุในเด็ก

   • สาระสำคัญ

    ความสำคัญ รายละเอียด ประโยชน์ที่จะได้รับ เนื้อหาการเรียนรู้ และการประเมินผล ของหลักสูตรนี้

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอไม่น้อยกว่า 5 นาที และร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 3 ข้อ

  • 3
   ทดสอบก่อนเรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อทดสอบความความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

   • สาระสำคัญ

    แบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ แบบมี 4 ตัวเลือก เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ ภายในเวลา 45 นาที

  • 4
   บทที่ 1 โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการเกิดโรคฟันผุปัจจัยก่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยและปัจจัยเสริมให้เกิดโรค

   • สาระสำคัญ
    1. สามารถบอกได้ถึงลักษณะของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย
    2. สามารถอธิบายปัจจัยก่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย และปัจจัยเสริมให้เกิดโรค
    3. ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข สามารถตรวจช่องปาก ประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัยได้
   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอบทที่ 1 โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ไม่น้อยกว่า 15 นาที และศึกษาจากเอกสาร ไม่น้อยกว่า 30 นาที

    แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
    ข้อ 1 ให้ผู้เรียนฝึกสังเกตรอยฟันผุถึงชั้นเคลือบฟัน และวงกลมหรือชี้ผ่านหน้าจอของท่าน

    ข้อ 2 ให้ผู้เรียนฝึกสังเกตภาพตุ่มหนอง และวงกลมหรือชี้ผ่านหน้าจอของท่าน

  • 5
   บทที่ 2 การประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ
   • วัตถุประสงค์

    1. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ

    2. สามารถใช้แบบประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ เพื่อทำนายการเกิดฟันผุในอนาคต และวางแผนการให้ทันตกรรมป้องกันได้อย่างเหมาะสม

   • สาระสำคัญ

    1. กรอบแนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยตามแนวทางของกรมอนามัย สำหรับทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข

    2. การประเมินความเสี่ยงและการจัดการโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยตามแนวทางของกรมอนามัย สำหรับทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอบทที่ 2 การประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ ไม่น้อยกว่า 15 นาที และและศึกษาจากเอกสารในแต่ละหัวข้อ ไม่น้อยกว่า 5 นาที

  • 6
   บทที่ 3 การป้องกันการเกิดโรคฟันผุ
   • วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักวิธีการในการป้องกันโรคฟันผุได้

    2. เพื่อให้ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขสามารถแนะนำการทำความสะอาดช่องปากและฟัน การเลือกอาหาร ให้กับผู้ปกครอง ครู และเด็กปฐมวัยได้

   • สาระสำคัญ

    การป้องกันโรคฟันผุด้วยการควบคุม แผ่นคราบจุลินทรีย์

    • การควบคุมการบริโภค
    • การดูแลอนามัยช่องปาก
   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอบทที่ 3 การป้องกันการเกิดโรคฟันผุ ไม่น้อยกว่า 15 นาที และและศึกษาจากเอกสาร ไม่น้อยกว่า 30 นาที

  • 7
   บทที่ 4 การให้บริการทางทันตกรรมป้องกัน
   • วัตถุประสงค์

    1. ทราบชนิดของงานทันตกรรมป้องกันในเด็กปฐมวัย

    2. ทราบข้อบ่งชี้ ประโยชน์ ข้อควรระวัง ในการเคลือบฟลูออไรด์วานิช การทาซิลเวอร์ไดอะมีน ฟลูออไรด์ และการเคลือบหลุมร่องฟัน

    3. ทราบวิธีการที่ถูกต้องในการเคลือบฟลูออไรด์วาร์นิช การทาซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์ และการเคลือบหลุมร่องฟัน

   • สาระสำคัญ

    การบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กปฐมวัย โดยทันตบุคลากร

    • การเคลือบฟลูออไรด์วานิช
    • การทาซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์
    • การเคลือบหลุมร่องฟัน
    • การปิดรูฟันผุด้วยวิธี Simplified and Modified Atraumatic Restorative Treatment (SMART)
   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอบทที่ 4 การให้บริการทางทันตกรรมป้องกัน ไม่น้อยกว่า 20 นาที และและศึกษาจากเอกสาร ไม่น้อยกว่า 30 นาที

  • 8
   บทที่ 5 การบันทึกข้อมูลและการประเมินผลทางทันตกรรม
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการทางทันตกรรมได้อย่างถูกต้อง

   • สาระสำคัญ
    • การบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากในระบบ 43 แฟ้ม 
    • การบันทึกข้อมูลทางทันตกรรมใน HIS, JHCIS, Hosxp, XE และ Hosxp V.3
    • ระบบรายงานข้อมูล HDC
    • Dental Data Exchange
   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอบทที่ 5 การบันทึกข้อมูลและการประเมินผลทางทันตกรรม ไม่น้อยกว่า 30 นาที

  • 9
   แบบประเมินหลักสูตรการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการสอนออนไลน์

   • สาระสำคัญ

    แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย 

  • 10
   ทดสอบหลังเรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน

   • สาระสำคัญ

    แบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ ภายในเวลา 45 นาที  ต้องตอบถูกอย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมออนไลน์จากกรมอนามัย