ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM-2) : ภาคปฎิบัติ


แนะนำหลักสูตร

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เรียกว่า คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ซึ่งจะมีการติดตามคัดกรองเด็กในช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน และเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมการแพทย์ ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาบางพื้นที่บุคลากรยังไม่ได้รับการอบรม ซึ่งมีจากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงาน การรับบุคลากรใหม่ การอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การขาดงบประมาณในการจัดการฝึกอบรม เป็นต้น ในปี พ.ศ.2563 จึงได้มีการพัฒนาช่องทาง Online เพื่อให้บุคลากรที่ขาดโอกาสหรือบุคลากรที่ต้องการทบทวนองค์ความรู้ได้มีช่องทางในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า E-learning จะเป็นการสร้างสังคมเพื่อการเรียนรู้ด้วนตนเองในการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางแพทย์ที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ให้สามารถใช้คู่มือ DSPM ได้

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางแพทย์

หมายเหตุ : ต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีมาแล้วเท่านั้นถึงจะยื่นขอสอบได้ โดยรูปการสอบมี 2 แบบ ขึ้นอยู่กับแนวทางของศูนย์อนามัยในแต่ละเขตพื้นที่

1.สอบภาคปฏิบัติผ่านระบบ Online

2.สอบภาคปฏิบัติผ่านระบบ On-site (ผ่านการจัดอบรม หรือการลงนิเทศติดตาม) 

ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน ระบบสอนอนนไลน์ กรมอนามัย (MOOC ANAMAI) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้สอบภาคปฏิบัติ หลักสูตรการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM-2 : ภาคปฏิบัติ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้/QR Code ได้เลยค่ะ

7.pdf (moph.go.th)

**คลิปเข้าไปในกิจกรรม "ศึกษาเนื้อหา" ในบทเรียนที่ 1 - 4 ทุกกิจกรรมเพื่อศึกษารายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติม (ในแต่ละบทเรียนไม่กำจัดเวลาในการศึกษา) จึงจะปริ้นใบประกาศนียบัตรได้**

 


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชลธิชา ชัยหนองแปน
นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์
นางสาวกาญจนี เพชรบ่อทอง
นางสาวสุพัตรา บุญเจียม
ดร.ธิโสภิญ ทองไทย
นางสาวนูรลัยลา แวสุหลง
พรพิไล เลากาวงศ์
นางสาวกาญจนา พันธุ์พานิช
นางรุซนี เจะนิ
ภภัสสร มุกดาเกษม
นางสาวนิตยา พรรณภพ
นางสาวประดับ ศรีหมื่นไวย
พรชเนตต์ บุญคง
นางสาวนุชนารถ อารุณ
นางสุวณีย์ จอกทอง
นางสาวทองม้วน ศรไชย

ติดต่อสื่อสาร
ไม่มีกลุ่มไลน์ของหลักสูตร
 • แผนการเรียน

  • 1
   ลงทะเบียนเรียน สำหรับผู้ที่สอบผ่าน DSPM ภาคทฤษฏี
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เรียนและสอบผ่าน DSPM-1 ภาคทฤษฏีแล้ว

   • สาระสำคัญ

    กรุณาสแกน QR Code หรือ เลือกคลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน 

     การเรียนรู้

   • กิจกรรมการเรียนรู้

     QR Code/ลิงค์

    https://forms.gle/UjzatgHMxKYAbgy86

    ​​​​​​​


  • 2
   1. คำอธิบายการสอบ DSPM: ภาคปฏิบัติ
   • วัตถุประสงค์

    วัตถุประสงค์ :

    1.เพื่อฝึกทักษะการประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 ช่วงวัย ได้แก่ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์

    2.เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระหว่างผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมินพัฒนาการ

   • สาระสำคัญ

    การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ DSPM: ภาคปฏิบัติ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    สิ่งที่ต้องเตรียมสอบ

    อุปกรณ์ : ชุดประเมิน DSPM (กระเป๋า 1 ชุด)

    รูปแบบการสอบภาคปฏิบัติ :

    1. สอบแบบ Online ผ่านระบบ WebEx/AVAYA/

    2. สอบแบบการอัดวิดีโอ

    **คลิปเข้าไปในกิจกรรม "ศึกษาเนื้อหา" เพื่อดูตัวอย่างอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม จึงจะไปสู่บทเรียนต่อไปได้**

  • 3
   2. การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
   • วัตถุประสงค์

    เพื่ออธิบายแนวทางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

   • สาระสำคัญ

    วิธีการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบคลิปวีดีโอ 7.13 นาที พร้อมเอกสารกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ จำนวน 2 ข้อ 3 นาที

    **คลิปเข้าไปในกิจกรรม "ศึกษาเนื้อหา" ทั้ง 2 ส่วน จึงจะไปสู่บทเรียนต่อไปได้**

  • 4
   3. แนวทางการดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่คลอดปกติ วัยแรกเกิด-5 ปี
   • วัตถุประสงค์

    เพื่ออธิบายแผนผังการดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยแรกเกิด – 5 ปี

   • สาระสำคัญ

     รูปแบบและวิธีการในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบคลิปวีดีโอ 3.37 นาที พร้อมเอกสารกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ จำนวน 2 ข้อ 3 นาที

    **คลิปเข้าไปในกิจกรรม "ศึกษาเนื้อหา" ทั้ง 2 ส่วน จึงจะไปสู่บทเรียนต่อไปได้**

  • 5
   4. ทักษะการสื่อสาร : การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร : การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

   • สาระสำคัญ

    การฝึกทักษะการสื่อสาร : การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหาในรูปแแบบเอกสาร

    **คลิปเข้าไปในกิจกรรม "ศึกษาเนื้อหา" จึงจะสามารถปริ้นใบประกาศนียบัตรได้