ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง


แนะนำหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร   

หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ส่งเสริมให้พระสงฆ์  มีบทบาทต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน สังคม และส่งเสริมการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดการเชื่อมโยงวัดกับชุมชน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

  มีพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัยและให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์ภายในวัด และชุมชนได้

คำอธิบายหลักสูตร 

         การจัดการเรียนพระคิลานุปัฏฐาก ออนไลน์  เป็นคอร์สสำหรับพัฒนาและส่งเสริมให้พระสงฆ์ และสามเณร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัยและให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์ภายในวัด และชุมชนได้ เมื่อเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ และความสามารถในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะสุขภาพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ที่หลักสูตรพึงประสงค์ได้

        ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก ได้ทางเว็บไซต์สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย หรือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ติดต่อสื่อสาร
 • แผนการเรียน

  • 1
   การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ผ่านระบบออนไลน์
   • วัตถุประสงค์

    การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ”

   • สาระสำคัญ

    การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ผ่านระบบออนไลน์

    ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยค่ะ

    https://docs.google.com/forms/d/1C6z0JgIobJ8Wf2yiiSJ6sPthS8tvVXbJl7ewHOlSCqQ/edit

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    รับฟังการบรรยาย

  • 2
   แนะนำหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)
   • วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสร้างและพัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัยและให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์ภายในวัด และชุมชนได้

    2. เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลพระสงฆ์และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

    3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ และผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชน และสังคม

   • สาระสำคัญ

    เพื่อเรียนรู้และแนะนำการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก  70 ชั่วโมง

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    - รับฟังบรรยาย

    - ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ได้ทางเว็บไซต์สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย หรือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

  • 3
   ทดสอบก่อนเรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินระดับ/วัดระดับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามบทบาทพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ก่อนเข้ารับการอบรม

   • สาระสำคัญ

    แบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    -

  • 4
   แผนการสอนที่ 1 แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและสถานการณ์สุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจวัตร 10 อย่างของพระสงฆ์
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัย และสถานการณ์สุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจวัตร 10 อย่างของพระสงฆ์ (ลงอุโบสถ บิณฑบาตเลี้ยงชีพสวดมนต์ไหว้พระ กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์ รักษาผ้าครอง อยู่ปริวาสกรรม โกนผมปลงหนวดตัดเล็บศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ เทศนาบัติ พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง 4)

   • สาระสำคัญ
    • แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์
    • การปฏิบัติตนเป็นผู้ป่วยที่ดี
    • การเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ดี
    • การดูแลพระสงฆ์อาพาธ และทุพพลภาพ
    • สิทธิและกฎเกณฑ์ที่พระสงฆ์ควรทราบ
   • กิจกรรมการเรียนรู้
    • รับฟังการบรรยายจากคลิปวีดีโอ 
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)
  • 5
   แผนการสอนที่ 2 สถานการณ์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลกระทบถึงองค์กรพระสงฆ์ในอนาคต สถานะสุขภาพของพระสงฆ์ และตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลพระสงฆ์ตามแนวทางธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

   • สาระสำคัญ
    • สถานการณ์พระสงฆ์ในปัจจุบัน
    • สถานะสุขภาพของพระสงฆ์และความจำเป็นในการดูแลพระสงฆ์
   • กิจกรรมการเรียนรู้
    • รับฟังการบรรยายจากคลิปวีดีโอ 
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)
  • 6
   แผนการสอนที่ 3 รู้เรา...รู้เขา (Reflection)
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในตนเอง เป้าหมายของชีวิต อุดมการณ์ชีวิต การประเมินสภาวะและพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและเรียนรู้การประเมินความรู้สึกของผู้รับการช่วยเหลือดูแลได้

   • สาระสำคัญ
    • เป้าหมายชีวิต
    • อุดมการณ์ชีวิต
    • การประเมินสภาวะและพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง
   • กิจกรรมการเรียนรู้
    • รับฟังการบรรยายจากคลิปวีดีโอ 
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)
  • 7
   แผนการสอนที่ 4 การรู้จักและเข้าใจร่างกาย
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกลไกของร่างกายแบบตะวันตกและกลไกร่างกายแบบตะวันออกที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพอย่างสมดุล

   • สาระสำคัญ
    • กลไกร่างกายแบบตะวันตก ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบต่อไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน
    • กลไกร่างกายแบบตะวันออกเป็นศาสตร์แห่งชีวิต
    • ธรรมชาติบำบัดแห่งชีวิต
   • กิจกรรมการเรียนรู้
    • รับฟังการบรรยายจากคลิปวีดีโอ 
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) 
  • 8
   แผนการสอนที่ 5 ปัจจัยการเกิดโรคตามพระไตรปิฎกและกลไกการเกิดโรคในปัจจุบัน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในกลุ่มพระสงฆ์ พฤติกรรมเสี่ยง การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น

   • สาระสำคัญ
    • โรคความดันโลหิตสูง
    • โรคเบาหวาน
    • ข้อเข่าเสื่อม
    • ภาวะสมองเสื่อม
    • โรคอ้วน
    • โรคไต
    • โรคตับ
    • โรคตา
   • กิจกรรมการเรียนรู้
    • รับฟังการบรรยายจากคลิปวีดีโอ 
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) 
  • 9
   แผนการสอนที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพ “พระสงฆ์สุขภาพแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้คำแนะนำแก่โยมอุปัฏฐาก พระสงฆ์ และชุมชนได้

   • สาระสำคัญ
    • อาหารและโภชนาการ
    • กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์
    • การดูแลสุขภาพช่องปาก
    • การส่งเสริมสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด
    • ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพ
    • การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย
   • กิจกรรมการเรียนรู้
    • รับฟังการบรรยายจากคลิปวีดีโอ 
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) 
    • ฝึกปฏิบัติในสถานบริการในพื้นที่ โดยครูพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
  • 10
   แผนการสอนที่ 7 ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสังเกตและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะวิกฤติได้

   • สาระสำคัญ
    • การประเมินภาวะวิกฤติ
    • การหมดสติ เป็นลม การนวดหัวใจ
    • การห้ามเลือด
    • หกล้ม กระดูกหัก ข้อเท้าแพลง
    • การส่งต่อ (Refer)
   • กิจกรรมการเรียนรู้
    • รับฟังการบรรยายจากคลิปวีดีโอ 
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) 
    • ฝึกปฏิบัติในสถานบริการในพื้นที่ โดยครูพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
  • 11
   แผนการสอนที่ 8 การดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์เบื้องต้น
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการประเมินดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์เบื้องต้น

   • สาระสำคัญ
    • การตรวจร่างกายเบื้องต้น (ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย ชีพจรและการหายใจ)
    • การเช็ดตัวลดไข้
    • การทำแผล
    • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
    • การช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
    • ดูแลจัดท่านั่ง ท่านอน การลุกจากเตียง
    • การดูแลการใช้ยาในพระสงฆ์
   • กิจกรรมการเรียนรู้
    • รับฟังการบรรยายจากคลิปวีดีโอ 
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) 
    • ฝึกปฏิบัติในสถานบริการในพื้นที่ โดยครูพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
  • 12
   แผนการสอนที่ 9 รู้เท่าทันชีวิตและความตาย
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

   • สาระสำคัญ
    • หลักปฏิบัติมรณานุสติ
    • การทำพินัยกรรมชีวิต (Living Will)
   • กิจกรรมการเรียนรู้
    • รับฟังการบรรยายจากคลิปวีดีโอ 
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) 
    • ฝึกปฏิบัติในสถานบริการในพื้นที่ โดยครูพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
  • 13
   แผนการสอนที่ 10 พระสงฆ์กับการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู่...“วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบและความสำคัญของการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่ “วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)

   • สาระสำคัญ
    • แนวคิดการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
    • องค์ประกอบและแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
    • การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ...สู่ “วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)
   • กิจกรรมการเรียนรู้
    • รับฟังการบรรยายจากคลิปวีดีโอ 
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร
    • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) 
    • ฝึกปฏิบัติในสถานบริการในพื้นที่ โดยครูพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
  • 14
   แผนการสอนที่ 11 การฝึกปฏิบัติงาน (ฝึกปฏิบัติงานจริง 39 ชั่วโมง)
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติและมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพดูแลพระสงฆ์สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการดูแลพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

   • สาระสำคัญ

    ฝึกปฏิบัติงานจริงในวัดและชุมชนตามองค์ความรู้ ที่ 1 - 10 ในการดูแล

    • กลุ่มที่ 1 พระสงฆ์และโยมอุปัฏฐากที่มีสุขภาพดี ให้คำแนะนำเทศนาการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ที่วัดและชุมชน
    • กลุ่มที่ 2 พระสงฆ์และโยมอุปัฏฐาก ที่มีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงหรือพระสงฆ์ที่ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคที่พบบ่อย การใช้หลักธรรมวินัยในการดูแลสุขภาพ การใช้ยาหรือการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษาดูแลภาวะร่างกายจิตใจ การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น
    • กลุ่มที่ 3 พระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ ทุพพลภาพ(ติดเตียง) เช่น การพลิกตะแคงตัว การถวายอาหารทางสายยางที่วัด การดูแลการฉันยา การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
   • กิจกรรมการเรียนรู้

    การฝึกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ (On site) ในสถานบริการสาธารณสุข โดยครูพี่เลี้ยง หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย

    นำใบงานที่ได้รับมอบหมาย(แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติในวัด/ชุมชน) ที่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว Scan เอกสารเข้าสู่ระบบ

    ดาวน์โหลด แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติในวัด/ชุมชน

  • 15
   ทดสอบหลังเรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินระดับ/วัดระดับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามบทบาทพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) เพื่อให้การถวายการดูแลพระสงฆ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อพระสงฆ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักพระธรรมวินัย

   • สาระสำคัญ
    • ทดสอบและประเมินผล โดยผู้เรียนต้องผ่านการประเมินผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
   • กิจกรรมการเรียนรู้