ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) 10 ชั่วโมง


แนะนำหลักสูตร

ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก

คำอธิบายคอร์ส

ผู้อำนวยการเล่น (play worker) คือ ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ดูแลเด็กเล่น และเล่นสนุกสนานไปกับเด็กในบางครั้ง อำนวยการเล่นของเด็กให้เกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินและความปลอดภัย มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิตต่าง ๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิดที่เป็นพื้นฐานต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของเด็ก ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างคุณค่า ความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิด Self esteem โดยครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะมีบทบาทในการสร้าง SOFT SKILL ให้กับเด็ก ดังนี้

1.1 ผู้อำนวยการเล่นช่วยเพิ่มการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับเด็ก (Creator)

1.2 ผู้อำนวยการเล่นช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ของเด็ก (Facilitator)   

          1.3 ผู้อำนวยการเล่นช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง (Learner)

1.4 ผู้อำนวยการเล่นช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารการเจรจาพูดคุยกับเด็กอย่างเข้าใจด้วยเหตุและผล (Communication)

          1.5 ผู้อำนวยการเล่นส่งเสริมความสามารถของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ (Developer)

1.6 ผู้อำนวยการเล่นช่วยให้เด็กทุกคนปลดปล่อยผ่อนคลายภาวะกดดันภายในด้วยตัวเอง
รู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจ และมีตัวตน (Resilience)

1.7 ผู้อำนวยการเล่นช่วยให้ได้รับความปลอดภัยระหว่างการเล่น (Safe area)

ผู้อำนวยการเล่น PLAY WORKER เล่นเปลี่ยนโลก

เล่นเปลี่ยนโลก แนะนำพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก และครูปฐมวัย

เล่นเปลี่ยนโลก 10 การเล่นกับลูก สำหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก

การสมัครและเรียนออนไลน์

 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

 

 

 


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นางทับทิม ศรีวิไล
ธวัชชัย ทองบ่อ
นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล

ติดต่อสื่อสาร
 • แผนการเรียน

  • 1
   ทดสอบก่อนเรียน
   • วัตถุประสงค์

    ทดสอบความรู้ของผู้เข้าอบรมก่อนเรียน

   • สาระสำคัญ

    เป็นข้อสอบแบบปรนัย

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ ภายใน 30 นาที สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว

  • 2
   บทที่ 1 เล่นเปลี่ยนโลก คืออะไร?
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเล่นเปลี่ยนโลก

   • สาระสำคัญ

    แนวคิด องค์ประกอบ และความสำคัญของเล่นเปลี่ยนโลก

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา​​​​​​​

    เข้าร่วมกลุ่มไลน์ PLAY WORKER ONLINE เพื่อแลกเปลี่ยน ปรึกษาการเรียน ตามลิ้งค์ หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี่


    ​​​​​​​​​​​​​​


    https://line.me/R/ti/g/twCewABZeY​​​​​​​​​​​​​​

  • 3
   บทที่ 2 สถานีความคิด
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อระดมความคิดเห็น ทัศนคติของผู้เข้าร่วมที่มีต่อการเล่นอิสระสำหรับเด็ก และเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก

   • สาระสำคัญ

    ระดมความคิดเห็นในหัวข้อ

    1)การเล่นอิสระมีลักษณะอย่างไร

    2) ของเล่น/การเล่นอะไรบ้างที่มีประโยชน์กับเด็ก

    3) เด็กในชุมชนชอบเล่นที่ไหน เพราะอะไร

    4) ในชุมชนใครสำคัญที่สุดในการเล่นของเด็ก

    5) ความคาดหวังในการอบรม

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา 

  • 4
   บทที่ 3 เรียนรู้ธรรมชาติและความต้องการของเด็ก
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจธรรมชาติและเห็นความสำคัญของการเล่น ในมุมมองของเด็ก และมีความเข้าใจถึงการเล่นกับกิจกรรม ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

   • สาระสำคัญ

    การเล่นในช่วงวัยเด็ก ความรู้สึกในขณะที่เล่น (ชอบเล่นอะไร เล่นที่ไหน กับใคร รู้สึกอย่างไร)

    “การเล่น” กับ “กิจกรรม” มีความแตกต่างกันอย่างไร


   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา

  • 5
   บทที่ 4 ความสำคัญและประโยชน์ของการเล่น
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นความสำคัญให้เด็กได้เล่นกับชิ้นส่วนที่หลากหลาย เป็นการส่งเสริมการเล่นแบบปลายเปิด และครูผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์จัดในบ้าน ในโรงเรียน ในชุมชนได้ 

   • สาระสำคัญ

    การออกแบบการประดิษฐ์ของเล่นต่าง ๆ โดยการใช้วัสดุที่มีอยู่รอบด้าน เช่น วัสดุจากธรรมชาติ วัสดุเหลือใช้ วัสดุสำเร็จรูป ฯลฯ โดยนำวัสดุเหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นของเล่น

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา

  • 6
   บทที่ 5 เล่นตามช่วงวัย
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการเล่นตามช่วงวัย สามารถออกแบบการเล่นและกิจกรรมได้เหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถเข้าใจความหมายเรื่องคุณค่าของการเล่น

   • สาระสำคัญ

    การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและการพัฒนาสมอง “สายใยพัฒนาการเด็ก” ออกแบบการเล่นให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละช่วงวัยโดยออกแบบจากผืนผ้าหลากสี ว่าจะสามารถออกแบบการเล่นให้เหมาะสม
    แก่เด็กแต่ละช่วงวัยไปในทิศทางและแนวทางใด

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา

  • 7
   บทที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองออกแบบพื้นที่เล่นและจัดมุมเล่น สอดคล้องกับองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เล่น 4 ประการ 

   • สาระสำคัญ

    ออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่เล่นอิสระให้แก่เด็ก โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1) พื้นที่เล่นที่จัดเก็บได้ 
    2) พื้นที่เล่นที่ติดตั้งถาวร

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา

  • 8
   บทที่ 7 คุณสมบัติ และบทบาทของผู้อำนวยการเล่น
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบว่าใครคือบุคคลสำคัญต่อการเล่นของเด็ก และเข้าใจคุณลักษณะ คุณสมบัติ และบทบาทของผู้ดูแลการเล่น

   • สาระสำคัญ

    ออกแบบการแต่งกายให้กับทูตการเล่น และระดมความคิดว่า สิ่งใด คือ คุณสมบัติและบทบาทของผู้ดูแลการเล่น และอยากให้ผู้ดูแลการเล่นเป็นแบบไหนที่ผู้เล่นต้องการ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา แสดงความคิดเห็น

  • 9
   บทที่ 8 พัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ รู้บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการเล่น (play worker)

   • สาระสำคัญ

    ผู้อำนวยการเล่นช่วยเพิ่มศักยภาพใหม่ๆให้กับเด็ก (Creator) ผู้อำนวยการเล่นช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็ก (Facilitator) ผู้อำนวยการเล่นช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง (Learner) ผู้อำนวยการเล่นช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารการเจรจาพูดคุยกับเด็กอย่างเข้าใจด้วยเหตุและผล (Communication) ผู้อำนวยการเล่นช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ (Developer) ผู้อำนวยการเล่นช่วยให้เด็กทุกคนปลดปล่อยผ่อนคลายภาวะกดดันภายในด้วยตัวเอง รู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจ และมีตัวตน (Resilience)

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา

  • 10
   บทที่ 9 การประเมินความเสี่ยง
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในบทบาทผู้ดูแลการเล่น และสามารถเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการเล่นได้ และมีวิธีเทคนิคในการแทรกแซงการเล่นที่เสี่ยงของเด็ก แบบที่เด็กไม่รู้สึกว่าถูกแทรกแซง

   • สาระสำคัญ

    การประเมินความเสี่ยงในการเล่น (เสี่ยงมากประโยชน์น้อย เสี่ยงมากประโยชน์มาก, เสี่ยงน้อยประโยชน์น้อย, เสี่ยงน้อยประโยชน์มาก) แบบคัดกรองความเสี่ยงของพื้นที่เล่น/ สนามเด็กเล่น และแบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา

  • 11
   บทที่ 10 โมเดลเล่นเปลี่ยนโลก
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและรู้ขอบเขตโมเดลเล่นเปลี่ยนโลก

   • สาระสำคัญ

    องค์ประกอบการเล่นเปลี่ยนโลก (Family Free Fun) ความร่วมมือกันใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บ้าน/ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หน่วยบริการสาธารณสุข และชุมชน)

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา แสดงความคิดเห็น

  • 12
   บทที่ 11 การเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย กิจกรรมที่ 1 เท้าคู่สู่ใจกลาง
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย เพื่อนำไปเล่นกับเด็กได้

   • สาระสำคัญ

    รูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย 7 กิจกรรม ได้แก่
    กิจกรรมที่ 1 เท้าคู่สู่ใจกลาง

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา

  • 13
   บทที่ 12 การเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย กิจกรรมที่ 2 ล ลิงปีนป่าย
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย เพื่อนำไปเล่นกับเด็กได้

   • สาระสำคัญ

    รูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย 7 กิจกรรม ได้แก่

    กิจกรรมที่ 2 ล ลิงปีนป่าย

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา

  • 14
   บทที่ 13 การเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย กิจกรรมที่ 3 กระโดด วิ่งคว้าฝัน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย เพื่อนำไปเล่นกับเด็กได้

   • สาระสำคัญ

    รูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย 7 กิจกรรม ได้แก่

              กิจกรรมที่ 3 กระโดด วิ่งคว้าฝัน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา 

  • 15
   บทที่ 14 การเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย กิจกรรมที่ 4 กบกระโดด
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย เพื่อนำไปเล่นกับเด็กได้

   • สาระสำคัญ

    รูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย 7 กิจกรรม ได้แก่

    กิจกรรมที่ 4 กบกระโดด

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา 

  • 16
   บทที่ 15 การเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย กิจกรรมที่ 5 วิ่ง กระโดดสู่ฝัน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย เพื่อนำไปเล่นกับเด็กได้

   • สาระสำคัญ

    รูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย 7 กิจกรรม ได้แก่

    กิจกรรมที่ 5 วิ่ง กระโดดสู่ฝัน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา 

  • 17
   บทที่ 16 การเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย กิจกรรมที่ 6 เคลื่อนไหวหรรษา
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย เพื่อนำไปเล่นกับเด็กได้

   • สาระสำคัญ

    รูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย 7 กิจกรรม ได้แก่

       กิจกรรมที่ 6 เคลื่อนไหวหรรษา

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา 

  • 18
   บทที่ 17 การเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย กิจกรรมที่ 7 รูปทรงมหาสนุก
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย เพื่อนำไปเล่นกับเด็กได้

   • สาระสำคัญ

    รูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย 7 กิจกรรม ได้แก่

              กิจกรรมที่ 7 รูปทรงมหาสนุก

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา 

  • 19
   ทดสอบหลังเรียน
   • วัตถุประสงค์

     ทดสอบความรู้ของผู้เข้าอบรมหลังเรียน

   • สาระสำคัญ

    ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70


   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ ภายใน25 นาที 

  • 20
   แบบบันทึกการเก็บประสบการณ์ กระบวนการพัฒนาทักษะผู้อํานวยการเล่น (Play Worker) ภาคปฏิบัติ 12 ชั่วโมง
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้ฝึกประสบการณ์กระบวนการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) นำไปใช้ตามบริบท   ของแต่พื้นที่

    1. นำกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรมที่ได้เรียนในบทที่ 11 - 17 ไปจัดกิจกรรมให้เด็กเล่น

    (เด็กนักเรียน บุตรหลาน เด็กในชุมชน จัดแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือแบบกลุ่มก็ได้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทและสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 )

    2. ปริ้นแบบบันทึกการเก็บประสบการณ์ กระบวนการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่นฯ (ที่แนบมาในบทนี้  20.1 ) ให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรอง

    3. กรอกข้อมูลวันเดือนปี หัวหน้าลงนามรับรอง การทำกิจกรรมในแบบบันทึกการเก็บประสบการณ์ กระบวนการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่นฯ ให้ครบถ้วน   

    ​​​​​​​

   • สาระสำคัญ

    เจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยงเด็ก ผู้ฝึกอบรม ทำการฝึกประสบการณ์ 12 ชั่วโมงแล้วให้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา/ผู้อำนวยการศูนย์เขต / หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามรับรองแล้วส่งใบรับรองกลับมา

     ถ่ายรูป หรือสแกน แล้วแนบมาในข้อ 20.2

    ****ข้อควรระวัง***       

     จำนวนชั่วโมงการทำกิจกรรมการเล่นกับเด็ก

     ต้องไม่มากเกินความเป็นจริงที่จะสามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้ในแต่ละวัน

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • กิจกรรมการเรียนรู้

     จัดกิจกรรมกับเด็กให้ครบตามที่กำหนด

  • 21
   ภาคผนวก
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมศึกษาเพิ่มเติม

   • สาระสำคัญ

    เป็นเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้อำนวยการเล่น

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ศึกษาเนื้อหา