ติดต่อสอบถาม
×

      เรียนผู้ใช้งานระบบ หากท่านพบปัญหาหรือติดปัญหา ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ดังนี้


อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง


แนะนำหลักสูตร

หน่วยงานทึ่จัดทำหลักสูตร  : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการด้วยตนเอง และหลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ  การเลือกซื้อวัตถุดิบ การอ่านฉลากอย่างฉลาด การเตรียม การล้าง การปรุงอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี หลักการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร โปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง กินพอดี และเลือกกินอาหารนอกบ้านอย่างไรเพื่อสุขภาพดี 

หากท่านสอบผ่านแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ทันที และนำไปพิมพ์ด้วยตัวเอง เป็นหลักฐานว่าท่านผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว

กรมอนามัยจะไม่มีการจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปให้ท่าน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด ที่อาจติดไปกับใบประกาศนียบัตร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ mooc.anamai


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวบังเอิญ ทองมอญ
นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล
นางสาวสุทธาศินี จันทร์ใบเล็ก

ติดต่อสื่อสาร
 • แผนการเรียน

  • 1
   แนะนำหลักสูตร
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อแนะนำสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ สำหรับประชาชน

   • สาระสำคัญ

    ประโยชน์ที่จะได้รับ เนื้อหาการเรียนรู้ และการประเมินผล

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ e-Book เวลาไม่น้อยกว่า 2 นาที

  • 2
   ทดสอบก่อนเรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน

   • สาระสำคัญ

    แบบทดสอบก่อนเรียน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ ภายในเวลา 30 นาที

  • 3
   ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพของตนเอง การประเมินภาวะโภชนาการ และหลักการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพของตนเอง การประเมินภาวะโภชนาการ และหลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

   • สาระสำคัญ

    ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ

    การประเมินภาวะโภชนาการ

    หลักการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาทบทวนด้วยตนเองจากหนังสือ e-Book ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที

  • 4
   การเลือกซื้อวัตถุดิบ การอ่านฉลากอย่างฉลาด การเตรียม การล้าง การปรุงอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงวิธีการเลือกซื้ออาหารมาปรุงประกอบอาหาร การเตรียม การล้างวัตถุดิบ และการปรุงอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงวิธีการอ่านฉลากอย่างฉลาด และสามารถเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ


   • สาระสำคัญ

    การเลือกซื้อวัตถุดิบ

    วิธีการเตรียม การล้าง การปรุงอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี

    การอ่านฉลากอย่างฉลาก


   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาทบทวนด้วยตนเองจากหนังสือ e-ฺBook ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที

  • 5
   หลักการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ

   • สาระสำคัญ

    หลักการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาด้วยตนเองจาก e-Book ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที

  • 6
   เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงเกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ

   • สาระสำคัญ

    เกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาด้วยตนเองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที

  • 7
   โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร และโปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณปริมาณสารอาหารโดยใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร

   • สาระสำคัญ

    การใช้งานโปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร และโปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health ที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักและลดรอบเอวให้กลับสู่ปกติ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ e-Book ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที

  • 8
   เลือกกินอาหารนอกบ้านอย่างไรเพื่อสุขภาพดี
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกกินอาหารได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ

   • สาระสำคัญ

    หลักการเลือกกินอาหารนอกบ้าน

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ดูวิดีโอ และศึกษาทบทวนด้วยตนเองจาก e-Book ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที

  • 9
   ประเมินความพึงพอใจระบบการสอนออนไลน์
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบสอนออนไลน์

   • สาระสำคัญ

    แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสอนออนไลน์

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบประเมินระบบสอนออนไลน์ 

  • 10
   ทดสอบหลังเรียน
   • วัตถุประสงค์

    เพื่อประเมินความรู้ของผู้เรียนหลังเรียน

   • สาระสำคัญ

    แบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ

   • กิจกรรมการเรียนรู้

    ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ ภายในเวลา 30 นาทีต้องตอบถูกต้องตั้งแต่ 16 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านการประเมิน หากไม่ผ่านการประเมินสามารถทำแบบทดสอบครั้งต่อไป หลังจาก 24 ชั่วโมง

    หากท่านสอบผ่านแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ทันที และนำไปพิมพ์ด้วยตัวเอง เป็นหลักฐานว่าท่านผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว

    กรมอนามัยจะไม่มีการจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปให้ท่าน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด ที่อาจติดไปกับใบประกาศนียบัตร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ mooc.anamai